با توجه به توسعه زیرساختهای ارتباطی در سازمانها و به تبع آن گسترش استفاده از اینترنت در سازمانها، همواره مدیریت بهینه استفاده از اینترنت برای مدیران در سازمان امر مهمی بوده است. مدیران انتظار دارند که پرسنل سازمانها به درستی از اینترنت استفاده کنند و بصورت بهینه از این منبع ارتباطی نسبتا گران قیمت استفاده شود. البته مهمتر از هزینه اینترنت و زیرساختهای آن، وقت پرسنل است که صرف استفاده از اینترنت می­شود و اگر مدیران بتوانند این زمان سپری شده در استفاده از اینترنت را با اهداف سازمان خود همسو کنند، در عمل بصورت بهینه از این امکانات استفاده خواهد شد.

NetSuite چیست؟
      این محصول ترکیبی از نرم افزار و سخت افزار است که بصورت مشترک و یکپارچه با هم کار میکنند. با استفاده از این محصول، مدیران سازمان میتوانند بصورت کامل نحوه و مقدار استفاده از اینترنت را کنترل نموده و سیاستهای خود را در استفاده از آن اعمال کنند. این محصول توانایی ثبت و نمایش کلیه فعالیتهای مهم کاربران در اینترنت را داشته و مدیر میتواند از آنها گزارشات تحلیلی متنوعی استخراج نماید.
سخت افزار این مجموعه مبتنی بر سیستم عامل Linux بوده و میتواند بصورت Bridge یا Router mode در Gateway قرار بگیرد. در صورتیکه در حالت Bridge قرار بگیرد، هیچکدام از تنظیمات شبکه جهت قرار گیری این Device نیاز نخواهد بود و به سادگی در شبکه نصب می­گردد.